Date de identificare pentru iWake.ro
S.C. WEBMARKET SRL - bd. Victoriei nr. 56 Sibiu, jud. Sibiu.
NR. Reg .Com.: J23/1189/2004, C.I.F.: RO16666812

Magazin online: www.iwake.ro
Telefon: +40 749 WEWAKE / +40 749 776 787
E-mail: info@iwake.ro

Condi?ii de plat? ?i de livrare

Pre?ul produselor afi?at pe site este în EUR, are TVA inclus ?i nu include taxa de transport ?i ramburs, pe care cump?r?torul trebuie s? o suporte. Eventualele modific?ri de pre?, reduceri sau promo?ii vor fi men?ionate în mod explicit în descrierea produsului.
Modalitatea de plat? este prin ramburs: plata se face în numerar (RON) la livrare, în momentul primirii coletului.
Termenul de livrare obi?nuit al produselor comandate pe site se încadreaz? între 24 si 48 ore (în zilele lucr?toare) de la momentul confirm?rii telefonice a comenzii. În condi?ii speciale, S.C. Webmarket S.R.L. î?i asum? dreptul de a m?ri timpul de livrare.
Transportul se face prin firma de curierat Fan Courier sau DPD . Transportul produselor ?i rambursul banilor cost? 20 - 40 RON pentru orice destina?ie, se vor adauga la pre?ul total al comenzii ?i se vor achita la primirea produselor comandate.

S.C. Webmarket S.R.L. trimite produse numai pe teritoriul României.
S.C. Webmarket S.R.L. nu este responsabil? de eventualele întârzieri datorate transportatorului. În procesul de livrare, clientul este responsabil de acurate?ea adresei de livrare declarat?.

S.C. Webmarket S.R.L. nu poate garanta disponibilitatea în stocuri a tuturor produselor afi?ate. Din acest motiv S.C.Webmarket S.R.L. î?i asum? dreptul de a nu onora o anumit? comanda în cazul în care respectivul produs dispare din oferta curent? a furnizorului. În acest caz S.C. Webmarket S.R.L. va informa clientul asupra situa?iei create.

Condi?ii de returnare a produselor comandate
Consumatorul are dreptul s? notifice în scris comerciantului c? renun?? la cump?rare, f?r? penalit??i ?i f?r? invocarea unui motiv, în termen de 10 zile lucr?toare de la primirea produsului.
În concluzie, clien?ii www.iwake.ro pot returna produsele cump?rate, în ambalajul original, nefolosite, f?r? uzur?, în termen de 10 zile lucr?toare de la primire f?r? penalit??i ?i f?r? invocarea vreunui motiv. Returnarea produselor se va face pe cheltuiala clientului, folosind acela?i serviciu de transport cu care s-a f?cut expedierea. S.C. Webmarket S.R.L. va înlocui produsele returnate cu alte produse de aceea?i valoare, alese de c?tre client, în cel mult 30 de zile. Produsele înlocuite nu includ cheltuielile de transport, care vor fi suportate de c?tre cump?rator.
Returnarea banilor se realizeaz? tot în termen de 30 de zile, iar cheltuielile aferente (transferul bancar sau curierul) vor fi suportate de c?tre cump?r?tor.
ACESTE CONDI?II DE RETURNARE SE APLIC? EXCLUSIV ACHIZI?IILOR REALIZATE ONLINE, pe www.iwake.ro, NU ?I CUMP?R?TURILOR REALIZATE ÎN MAGAZINELE NOASTRE FIZICE!

Obliga?iile utilizatorului
Vizitatorul site-ului se oblig? s? respecte drepturile de autor care sunt anexe con?inutului acestui website. Utilizatorul care î?i creeaz? cont ?i face comenzi se oblig? s? furnizeze informa?ii reale ?i valide asupra datelor sale de contact ?i pentru adresa de livrare a comenzii. În caz contrar, S.C. Webmarket S.R.L. î?i rezerv? dreptul de a bloca contul utilizatorului. În cazul unei tentative de fraud?, S.C.Webmarket S.R.L. va bloca accesul utilizatorului pe site ?i va lua m?suriile prev?zute de legile în vigoare.

Raport de confiden?ialitate
Datele furnizate de c?tre clien?i c?tre S.C. Webmarket S.R.L. pentru efectuarea comenzilor se vor folosi numai în scopul în care au fost solicitate clientului, f?r? a fi puse la dispozi?ia unor ter?e persoane.
Datele personale ale clientului vor fi folosite de c?tre S.C. Surmont Sport S.R.L. numai în scopul declarat al acestui site.
S.C. Webmarket t S.R.L. se oblig? s? nu fac? publice sau s? nu vând? bazele de date cu informa?iile furnizate de c?tre client (date personale ?i comenzi).

Datele personale ale clien?ilor pot fi transmise autorit??ilor în drept, la solicitarea îndrept??it? a acestora, în scopul verific?rilor tranzac?iilor comerciale, sau în caz de litigiu. S.C. Webmarket S.R.L. î?i declin? orice responsabilitate privitoare la con?inutul oric?rui site care se poate accesa prin leg?turile care pornesc de la site-ul s?u, acestea revenind în r?spunderea proprietarilor/administratorilor acestor site-uri.
S.C. Webmarket S.R.L. î?i asum? dreptul s? dezactiveze contul unui utilizator sau s?-i blocheze accesul la site în cazul în care acesta comite o fraud? legat? de site.

Calitatea produselor
În magazinul on-line se pot g?si produse în exclusivitate sau care sa aiba pre?uri valabile numai la comanda on-line. Acest lucru va fi men?ionat expres în descrierea produsului.
S.C. Webmarket S.R.L. nu este r?spunz?toare de eventualele nepotriviri de m?rimi pentru produse, acestea fiind cele furnizate de c?tre produc?tor.
S.C. Webmarket S.R.L. nu-?i asum? responsabilitatea pentru defectele ap?rute în urma transportului. Produsele ?i m?rcile produc?torului folosite sunt conforme cu legisla?ia dreptului de autor ?i cu celelalte legi aferente în vigoare în Romania.

Garan?ia produselor
Termenul de garan?ie al produselor variaz? între 1 ?i 24 luni, se refer? la defectele de fabrica?ie conform condi?iilor oferite de c?tre produc?torul original ?i se acord? în mod exclusiv doar cump?ratorului ini?ial.
Garan?ia intr? in vigoare la data achizi?ion?rii produsului, se aplic? clientului ini?ial ?i nu este transferabil?. Garan?ia este limitat? în mod expres la repararea sau înlocuirea componentei în cauz?. Nu intr? sub inciden?a garan?iei: uzura normal? aparut? în timp, asamblarea incorect?, procedurile defectuoase de efectuare a între?inerii, instalarea de componente sau accesorii cu alt? destina?ie decât cea original? sau cu grad sc?zut de compatibilitate, accidente, abuzuri, neglijen?e. Garan?ia se pierde dac? produsul este folosit în alte scopuri decât cele recomandate. Pentru a putea beneficia de garan?ie, produsul trebuie înso?it de bonul fiscal sau factura fiscal? ?i, dup? caz, de certificatul de garan?ie valabil.

Promo?ii ?i oferte speciale
S.C. Webmarket S.R.L. î?i stabile?te singur? regulamentele promo?iilor ?i a concursurilor pe care le organizeaz?, respectând legisla?ia în vigoare. Aceste regulamente sunt aduse la cuno?tinta eventualilor participan?i prin intermediul site-ului.
De promo?ii beneficiaz? doar acele comenzi care respect? întocmai regulile afi?ate pe site. De asemenea promo?iile ?i pre?urile promo?ionale se aplic? doar comenzilor care sunt înregistrate pe site în intervalul de timp în care promo?ia este valid? ?i în limita stocului disponibil. S.C. Webmarket S.R.L. nu garanteaz? disponibilitatea pe stoc a tuturor produselor pentru promo?ie ?i o poate întrerupe sau anula în orice moment f?r? nici o notificare prealabil?.

Conflict de interese
Orice tentativ? de acces neautorizat pe site ?i orice încercare de fraud? va fi adus? la cuno?tin?a autorit??ilor competente.
Orice conflict ap?rut Între S.C. Webmarket S.R.L. ?i clien?i se va încearca s? se rezolve pe cale amiabil? între cele dou? p?r?i. În cazul în care acest lucru nu se poate realiza se vor aplica prevederile legale din România ?i solu?ionarea conflictului va intra în compenten?a instan?elor române?ti.

Limitare de responsabilitate
Companiile, produsele sau serviciile men?ionate în articolele publicate sunt m?rci înregistrate ale companiilor respective. Utilizarea oric?rui nume de marc? înregistrat? este realizat? doar în scopul analizei ?i nu constituie reclam? pentru compania respectiv?. Nu vom fi responsabili în fa?a nici unei persoane sau companii sau a oric?rei entit??i care folose?te sau se bazeaz? pe informa?ii sau opinii neconforme con?inute de acest site. De asemenea, nu vom fi r?spunz?tori pentru: orice fel de prejudiciu (direct, indirect, accidental sau nu) ce rezult? din folosirea sau din incapacitatea de folosire a informa?iei prezentate pe site, orice tip de erori sau omisiuni în con?inut care pot conduce la orice fel de pierderi.
Informa?iile pot fi reproduse prin tip?rire numai pentru uz personal. Informa?iile nu pot fi reproduse, distribuite sau transmise altei persoane sau încorporate în orice fel într-un alt document sau material f?r? permisiunea prealabil? scris? a autorilor lor. S.C. Webmarket S.R.L. nu î?i asum? îns? responsabilitatea pentru pierderile de informa?ii cauzate de bug-uri sau erori ale softului cu care este conceput ?i g?zduit site-ul. De asemenea nu r?spundem pentru bug-urile din securitatea serverului care g?zduie?te site-ul.
Termenii ?i condi?iile generale de vânzare, ca ?i pre?urile sunt acceptate în deplin? cuno?tin?? de c?tre cump?r?tor, actul de cump?rare implicând acceptarea imediat? ?i total? a prezentelor condi?ii de vânzare.


Copyright ?i drepturi de folosire
Acest website este realizat de Group Brands. ?i este administrat de c?tre S.C. Webmarket S.R.L.
Con?inutul website-ului - imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafic? ?i alte date - este proprietatea S.C. Webmarket S.R.L. ?i a furnizorilor s?i, dac? nu este men?ionat alt proprietar. Acesta este ap?rat de legea pentru protec?ia drepturilor de autor. Folosirea oric?ror elemente din cadrul site-ului f?r? acordul companiei S.C. Webmarket S.R.L. sau a furnizorilor s?i se pedepse?te conform legilor românesti în vigoare.

Folosirea acestui website, incluzând efectuarea de comenzi implic? acceptarea acestor termeni ?i condi?ii.
S.C. Webarmket S.R.L. func?ioneaz? conform tuturor prevederilor legisla?iei României în vigoare; S.C. Webmarket S.R.L. nu este r?spunz?toare pentru eventualele gre?eli de tipar, pre?uri sau caracteristici ale produselor. De asemenea, S.C. Webmarket S.R.L. nu este r?spunz?toare de datele furnizate de c?tre furnizorii s?i.

Fiind de acord cu ace?ti Termeni ?i Condi?ii clientul î?i asum? în totalitate acestea.
Termenii ?i condi?iile prezente mai sus pot fi modificate f?r? preaviz.